Breaking News
Loading...

Doa Setelah Shalat
ZIKIR
Zikir (atau Dzikir) artinya mengingat Allah di antaranya dengan menyebut dan memuji nama Allah. Zikir adalah satu kewajiban. Dalilnya adalah:

"Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya." [QS Al Ahzab 33:41]
Tidak berzikir akan mengakibatkan seseorang jadi orang yang rugi.

"Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi." [QS Al Munaafiquun 63:9]
Allah mengingat orang yang mengingatNya.

"Karena itu, ingatlah Aku, niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku." [Al Baqarah:152]

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." [QS Ali 'Imran 3:190-191]
Dengan berzikir hati menjadi tenteram.

"(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram." [QS 13:28]
Di antara zikir yang utama adalah Laa ilaaha illallahu (Tidak ada Tuhan selain Allah)

"Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: 'Zikir yang paling utama adalah Laa ilaaha illallahu" [HR Turmudzi]

'Rasulullah bersabda : 'Sesungguhnya aku berkata bahwa kalimat : 'Subhanallah, wal hamdulillah, wa Laa Ilaaha Illallah, wallahu akbar' (Maha Suci Allah, dan segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Allah Maha Besar) itu lebih kusukai daripada apa yang dibawa oleh matahari terbit.' (HR Bukhari dan Muslim)
Zikir yang umum setelah salat wajib 5 waktu adalah tasbih ("Subhanallahu") 33x, tahmid ("Alhamdulillah") 33x, dan takbir ("Allahu akbar") 33x.

Manfaat zikir :
 • Mengusir setan dan menjadikannya kecewa.
 • Membuat Allah ridah.
 • Menghilangkan rasa sedih,dan gelisah dari hati manusia.
 • Membahagiakan dan melapangkan hati.
 • Menguatkan hati dan badan.
 • Menyinari wajah dan hati.
 • Membuka lahan rezeki.
 • Menghiasi orang yang berdzikir dengan pakaian kewibawaan, disenangi dan dicintai manusia.
 • Melahirkan kecintaan.
 • Mengangkat manusia ke maqam ihsan.
 • Melahirkan inabah, ingin kembali kepada Allah.
 • Orang yang berdzikir dekat dengan Allah.
 • Pembuka semua pintu ilmu.
 • Membantu seseorang merasakan kebesaran Allah.
 • Menjadikan seorang hamba disebut disisi Allah.
 • Menghidupkan hati.
 • Menjadi makanan hati dan ruh.
 • Membersihkan hati dari kotoran.
 • Membersihkan dosa.
 • Membuat jiwa dekat dengan Allah.
 • Menolong hamba saat kesepian.
 • Suara orang yang berdzikir dikenal di langit tertinggi.
 • Penyelamat dari azab Allah.
 • Menghadirkan ketenangan.
 • Menjaga lidah dari perkataan yang dilarang.
 • Majlis dzikir adalah majlis malaikat.
 • Mendapatkan berkah Allah dimana saja.
 • Tidak akan merugi dan menyesal di hari kiamat.
 • Berada dibawah naungan Allah dihari kiamat.
 • Mendapat pemberian yang paling berharga.
 • Dzikir adalah ibadah yang paling afdhal.
 • Dzikir adalah bunga dan pohon surga.
 • Mendapat kebaikan dan anugerah yang tak terhingga.
 • Tidak akan lalai terhadap diri dan Allah pun tidak melalaikannya.
 • Dalam dzikir tersimpan kenikmatan surga dunia.
 • Mendahului seorang hamba dalam segala situasi dan kondisi.
 • Dzikir adalah cahaya di dunia dan ahirat.
 • Dzikir sebagai pintu menuju Allah.
 • Dzikir merupakan sumber kekuatan qalbu dan kemuliaan jiwa.
 • Dzikir merupakan penyatu hati orang beriman dan pemecah hati musuh Allah.
 • Mendekatkan kepada ahirat dan menjauhkan dari dunia.
 • Menjadikan hati selalu terjaga.
 • Dzikir adalah pohon ma'rifat dan pola hidup orang shalih.
 • Pahala berdzikir sama dengan berinfak dan berjihad dijalan Allah.
 • Dzikir adalah pangkal kesyukuran.
 • Mendekatkan jiwa seorang hamba kepada Allah.
 • Melembutkan hati.
 • Menjadi obat hati.
 • Dzikir sebagai modal dasar untuk mencintai Allah.
 • Mendatangkan nikmat dan menolak bala.
 • Allah dan Malaikatnya mengucapkan shalawat kepada pedzikir.
 • Majlis dzikir adalah taman surga.
 • Allah membanggakan para pedzikir kepada para malaikat.
 • Orang yang berdzikir masuk surga dalam keadaan tersenyum.
 • Dzikir adalah tujuan prioritas dari kewajiban beribadah.
 • Semua kebaikan ada dalam dzikir.
 • Melanggengkan dzikir dapat mengganti ibadah tathawwu'.
 • Dzikir menolong untuk berbuat amal ketaatan.
 • Menghilangkan rasa berat dan mempermudah yang susah.
 • Menghilangkan rasa takut dan menimbulkan ketenangan jiwa.
 • Memberikan kekuatan jasad.
 • Menolak kefakiran.
 • Pedzikir merupakan orang yang pertama bertemu dengan Allah.
 • Pedzikir tidak akan dibangkitkan bersama para pendusta.
 • Dengan dzikir rumah-rumah surga dibangun, dan kebun-kebun surga ditanami tumbuhan dzikir.
 • Penghalang antara hamba dan jahannam.
 • Malaikat memintakan ampun bagi orang yang berdzikir.
 • Pegunungan dan hamparan bumi bergembira dengan adanya orang yang berdzikir.
 • Membersihkan sifat munafik.
 • Memberikan kenikmatan tak tertandingi.
 • Wajah pedzikir paling cerah didunia dan bersinar di ahirat.
 • Dzikir menambah saksi bagi seorang hamba di ahirat.
 • Memalingkan seseorang dari membincangkan kebathilan.


Dzikir setelah salat

Astaghfirullaahal'azhiim, alladzi laa ilaha illa huwalhayyul qayyumu, wa atuubu ilaih 3X.

Laa ilaaha illallahu wahdahuu laa syariika lahuu, lahul mulku walahul hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa 'alaa kulli syay-in qadiir.3X

Allaahumma antas salaamu wa minkas salaamu wa ilaika ya'udus salaamu, fa hayyinaa rabbanaa bissalaami, wa adkhilnal jannata daarus salaami, tabaarakta rabbanaa wa ta'aalaita ya dzal jalaali wal ikraam.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin. Ar Rahmaani rrahiim. Maaliki yaumid diin. Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin. Ihdinas shiraatal mustaqiim. Siraathal ladzii na'an 'amta 'alaihim, ghairil maghduu bi'alaihim, walad dhaalliin.Aamiin. (Al Fatihah).

Allahu laa ilaaha illa huwal hayyul qayyumu. Laa ta'khudzuhuu sinatuw wa laa nauum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardhi. Man dzal ladzii yasfa'u 'indahuu illaa bi idznihi. Ya'lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum. Wa laa yuhithuuna bi syai-in min 'ilmihii illaa bi maasyaa-a. Wasi'a kursiyyuhussamaawaati wal ardha. Wa laa ya-udhuu hifzhuhumaa wahuwal 'aliyyul azhiim. -Ayat Kursi, Al Baqarah:255

Subhaanallaah 33X, Al-hamdulillaah 33X, Allaahu Akbar 33X

Laa ilaaha illallahu wahdahuu laa syariika lahuu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa 'alaa kulli syay-in qadiir.Laa hawla wa laa quwwqta illaa billaahil 'aliyyil 'azhiim.

Astaghfirullaahal'azhiim 3X, Laa ilaaha illallaah 33X
Artinya:

Aku memohon ampunan Allah untuk diriku atas dosaku yang besar. tuhan, tidak ada tuhan tempat bergantung kecuali kepada Engkau. Aku juga bertobat kepada-Nya.

Tak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. Tak ada sekutu bagi-nya. Kekuasaan dan pujian adalah milik-Nya. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ya Allah, Engkaulah yang memiliki keselamatan, semua keselamatan berasal dari-Mu an akan kembali kepada-Mu. Maka hidupkanlah kami dengan selamat dan masukkanlah kami kedalam suga keselamatan. Wahai Tuhan, Engkau Maha Pemberi Berkah, Maha Luhur, Maha Agung dan Maha Mulia.  

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat.

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Allah Maha Suci. 33X,Segala puji bagi Allah. 33X,Allah Maha Besar. 33X

Tak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. Tak ada sekutu bagi-nya. Kekuasaan dan pujian adalah milik-Nya. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Tak ada daya dan kekuatan kecuali karena petolongan Allah Yang Maha Agung

Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung. 3X

Tak ada Tuhan selain Allah. 33X

Doa setelah salat
Dibaca dengan menengadahkan mengangkat kedua tangan di depan dada. Biasanya dibaca setelah dzikir atau setelah salat.

Bismillaahi rahmaani rahiim. Alhamdulillaahi rabbil 'alamin. Hamdan yuwaafii niamahuu wayukaafii maziidah, ya rabbanaa lakal hamdu kamaa yanbaghiilijalaali wajhika wa 'azhiimi sulthaanik.

Allaahumma shalli wa sallim 'alaa sayyidinaa muhammadin shalaatan tunjiinaa bihaa min jamii'il ahwali wal aafaat, wa taqdhi lanaa bihaajamii'al haajaat, watuthahhirunaa bihaa min jamii'is sayyiaat, wa tarfa'unaa bihaa 'indaka a'lad darajaat, wa tuballighunaa bihaa agshal ghaayaat, min jamii'il khayraati fil hayaati wa ba'dal mamaat.

Allaahumma innaa nasalukal min khoyri maa saalaka minhu sayyidunaa wanabiyyunaa muhammadun 'abduka wa rasuuluk, wa na'uudzubika min syari mas ta'aadzaka minhu sayyiduna wa nabiyyunaa muhammadun 'abduka wa rasuuluka.

Allaahumma innaa nasaluka muujibaati rahmatika wa'azaaima maghfiratik, wassalaamata min kulli itsmin walghaniimata min kulli birrin walfawza bil jannati wannajaata minannaari wal'afwa 'indal hisaab.

Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba,da idz hadaytanaa wa hab lanaa milladunka rahmatan innaka antal wahhab.

Rabbanaghfir lanaa waliwaalidiinaa wa lijamii'il muslimiina wal muslimaati walmu'miniina walmu'minaat, al ahyaa'i minhum wal amwaat. Al Fatihah
Artinya:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Penguasa alam semesta, dengan pujian yang sepadan dengan nikmatnya dan memungkinkan pertambahannya. Wahai Tuhan kami, pujian hanyalah untuk-Mu sebagaimana yang layak atas kemuliaan Dzat-Mu dan keagungan-Mu.

Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad, dengan bacaan shalawat tersebutsemoga engkau bebaskan kami dari segala kesusahan dan kesulitan, Engkau penuhi semua kebutuhan kami, 
Engkau bersihkan kami dari segala kejelekan, Engkau angkat derajat kami dengan derajat yang tinggi di sisi-Mu, Engkau sampaikan kepada kami keinginan - keinginan yang paling penting, dari semua kebaikan ketika masih hidup dan ketika telah meninggal.

Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kebaikan sebagaimana yang telah diminta oleh Nabi Muhammad SAW, hamba-Mu dan utusan-Mu dan aku berlindung kepada-Mu dari segala kejelekan sebagaimana Nabi Muhammad SAW mohon perlindungan kepada-Mu dari segala kejahatan.

Ya Allah, Kami mohon kepada-Mu terpenuhinya rahmat-Mu, ampunan-Mu yang luhur, selamat dari semua dosa, dipenuhi dengan ketaatan, berbahagia dengan mendapat surga,terbebas dari neraka dan termaafkan pada saat perhitungan amal.

Ya Allah, janganlah Kau goyahkan hati kami setelah Kau beri petunjuk kami, berilah kami rahmat dari sisi-Nya. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.

Ya Allah, Ampunilah kami dan kedua orang tua kami, juga orang muslim laki-laki dan perempuan, dan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan.

Wahai Tuhan kami berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa neraka.  Kesejahteraan dan keselamatan selalu tertuju kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga dan sahabatnya. Segala puji hanyalah bagi Allah. Al Fatihah


 
Toggle Footer